انگشتر برلیان و سیترین

  • انگشتر برلیان و سیترین
  • وزن طلا ۶/۲۹
  • وزن برلیان ۰/۰۸
  • وزن سیترین ۱/۲