• وزن طلا ۳/۲۰۰
  • وزن برلیان ۰/۰۸
  • وزن یاقوت ۰/۳۳