• وزن طلا ۳/۱۲
  • وزن برلیان ۰/۴۷
  • وزن زیرکن ۵/۵