• وزن طلا: ۴.۹۳
  • وزن برلیان: ۰.۰۸
  • وزن مارکیز: ۰.۳۷
  • وزن مروارید : ۱۲.۶