• وزن طلا ۴/۳
  • وزن پرنس ۰/۲۴
  • وزن تک تخمه پرنس ۰/۳۲