• وزن طلا ۴/۷۴
  • وزن برلیان ۰/۵
  • وزن یاقوت ۴/۴