• وزن طلا ۴/۶۶
  • وزن برلیان ۰/۲۳
  • وزن یاقوت ۴/۶۴