• وزن طلا ۳/۱
  • وزن برلیان ۰/۳
  • وزن زیرکن ۲/۹