• وزن طلا : ۶.۴۱۰
  • وزن برلیان : ۰.۵۲
  • وزن یاقوت کبود: ۰.۵۵
  • وزن فیروزه: ۴.۶۵