• وزن طلا: ۱۰.۷۳
  • وزن برلیان: ۰.۹۳
  • وزن فیروزه: ۶.۷۷