• وزن طلا ۳/۳۲
  • وزن برلیان ۰/۲۴
  • وزن یاقوت قرمز ۱/۸۵