• وزن طلا ۱۹/۹۵
  • وزن برلیان ۰/۸۷
  • وزن یاقوت کبود ۱۴/۷۷